Vznik nových základných organizácií
Slovenského zväzu záhradkárov
Kluby

ZO SZZ Klub Aranžovania kvetov
ZO SZZ Klub liečivých rastlín
ZO SZZ Klub Skalničkárov
ZO SZZ Klub Ovocinárov
ZO SZZ Bonsaj klub
ZO SZZ Citrus klub


Oznamy

Kontakt

U Záhradkárov - ponuka

Kniha
Ing. Eduard Jakubek a kolektív
50 rokov organizovaného záhradkárstva


Archív

Fotky a akcie

Kniha návštev


OV SZZ v Prešove úspešne zrealizoval projekt:
„Pútovno vzdelávacie aktivity pre zlepšenie vzhľadu obcí v regiónoch cieľa Konvergencia SR“

Prešovskí záhradkári reagovali v roku 2008 na výzvu v rámci Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR o poskytovaní dotácií na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve a vypracovali projekt s názvom „Pútovno vzdelávacie aktivity pre zlepšenie vzhľadu obcí v regiónoch cieľa Konvergencia SR“. Projekt bol následne zaslaný na Ministerstvo pôdohospodárstva SR, kde bol aj v hodnotiacom procese úspešný - projekt bol schválený.
V období júl až december 2008 bol projekt úspešne zimplementovaný.
Ale nepredbiehajme. Každý projekt rieši nejaký problém definuje účel, zámer.

Problémom našich vidieckych a mestských záhrad, aj napriek tomu, že záhradkárčenie má na Slovensku veľmi dlhú históriu, je v drvivej väčšine absolútna neznalosť zásad správneho rezu ovocných stromov a kríkov. Presviedča nás o tom každodenný pohľad do našich záhrad či už „z chodníka, idúceho auta či vlaku“... Vidíme stromy, ktoré majú prehustenú korunu so spleťou konárov, teda „veľa dreva, ale málo plodov“. Mnohokrát sa jedná doslova o stromy v štádiu „metiel“, ktoré nemajú šancu rodiť. Opakovaným nesprávnym rezom sú ovocné stromy znova a znova devastované a ich majitelia tak vlastným pričinením každoročne prichádzajú o očakávanú úrodu. Žiaľ, na vine nie sú len samotní záhradkári. Dostupná odborná literatúra ešte aj v súčasnosti ponúka zastarané, nesprávne praktiky a princípy rezu ovocných stromov, ktoré spočívajú v skracovaní výhonkov... Tento problém bol prvým východiskom projektu.

Druhou problémovou úrovňou je akútna potreba obnovenia rázu vidieckych záhrad, ktorý je neodmysliteľne tvorený harmonickým, estetickým a zároveň funkčným - rodiacim ovocným stromom. Treťou úrovňou je spôsob vzdelávania. Vidiek akútne potrebuje, aby informácie prišli priamo k cieľovým skupinám a boli aj v osobnom kontakte sprostredkované a vysvetlené.

Obsahom projektu bola realizácia vzdelávacích aktivít v oblasti poľnohospodárstva, s dôrazom na ovocinárstvo, v 17 obciach Prešovského a Žilinského kraja (Chminianska Nová Ves, Chmeľov, Drienov, Kapušany, Kendice, Lemešany, Ľubotice, Petrovany, Široké, Tulčík, Víťaz, Šarišské Michaľany, Lisková, Likavka, Liptovské Revúce, Liptovské Sliače, Komjatná). Cieľovou skupinou projektu bola široká verejnosť obyvateľov obcí, ktorá, nemohla byť „vzdelávaná“ prostredníctvom iných programov (napr. Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 ani prostredníctvom Operačných programov Národného strategického referenčného rámca na roky 2007 – 2013), nakoľko, pre tieto strategické dokumenty verejnosť nie je oprávnenou cieľovou skupinou pre vzdelávanie...

Tento projekt však nebol ani prvý a určite nebude ani posledný. V roku 2007 sme úspešne ukončili projekt s názvom „Vzdelávacia publikácia k 50 výročiu organizovaného záhradkárstva na východnom Slovensku“, ktorý bol realizovaný taktiež na základe Výnosu MP SR. Jeho výsledkom bola odborná (vzdelávacia) publikácia, ktorá si našla resp. si ešte môže nájsť svoje miesto v knižnici záhradkára.
V rámci Environmentálneho fondu sme v oblasti „Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia“ pripravili a dňa 28.10.2008 aj predložili projekt s názvom "Environmentálny krúžok na ZŠ Májové námestie v Prešove". Cieľom projektu je environmentálna výchova a vzdelávanie žiakov vo veku 10 až 15 rokov prostredníctvom novozriadeného „Krúžku environmentálnej výchovy“ na partnerskej škole v Prešove. Ak bude projekt schválený, mal by sa realizovať v období február až december 2009. Výsledky projektu (zriadená environmentálna učebňa a náučná environmentálna záhrada) budú slúžiť prípadnej environmentálnej výchove žiakov nielen v priebehu implementácie projektu, počas vyučovacieho procesu, ale aj v období po ukončení projektu.

Slovenský zväz záhradkárov – Okresný výbor v Prešove má ambíciu realizovať svoje ďalšie zámery nielen v Programe rozvoja vidieka SR na roky 2007 – 2013, ale aj v rámci cezhraničnej spolupráce s Poľskou republikou.