Vznik nových základných organizácií
Slovenského zväzu záhradkárov
Kluby

ZO SZZ Klub Aranžovania kvetov
ZO SZZ Klub liečivých rastlín
ZO SZZ Klub Skalničkárov
ZO SZZ Klub Ovocinárov
ZO SZZ Bonsaj klub
ZO SZZ Citrus klub


Oznamy

Kontakt

U Záhradkárov - ponuka

Kniha
Ing. Eduard Jakubek a kolektív
50 rokov organizovaného záhradkárstva


Archív

Fotky a akcie

Kniha návštev


OV SZZ v Prešove úspešne zrealizoval ďalší projekt:
„Krúžky mladých pestovateľov na ZŠ Májové námestie 1.“


Prešovskí záhradkári v roku 2009 opäť reagovali na výzvu Ministerstva pôdohospodárstva SR a v rámci Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR o poskytovaní dotácií na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve a vypracovali projekt s názvom „Krúžky mladých pestovateľov na ZŠ Májové námestie 1 v Prešove.“

Účelom projektu bolo podporiť na Základnej škole Májové námestie 1 v Prešove prípravu mladej generácie na budúce povolanie jej zapojením do aktivít v rámci samostatných registrovaných „Krúžkov mladých pestovateľov“.

Slovenský zväz záhradkárov - Okresný výbor v Prešove žiadosťou o poskytnutie dotácie zo dňa 1.7.2009 požadoval na realizáciu projektu dotáciu na dosiahnutie nasledovných cieľov, výsledkov projektu:
- vybavenie učební pre činnosť krúžkov mladých pestovateľov učebnými pomôckami, náradím, pracovnými potrebami, osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a ostatným vybavením a ktorá bude slúžiť potrebám krúžku.
- vysadenie školskej náučnej záhrady na ZŠ, ktoré budú slúžiť pre potreby krúžkov mladých pestovateľov a k výchove žiakov nielen v priebehu implementácie projektu, ale aj v období po jeho ukončení.

Na základe Zmluvy č. 36/22133/09-350 zo dňa 9.9.2009 medzi poskytovateľom a príjemcom pomoci bola žiadateľovi poskytnutá dotácia v podstatne nižšej finančnej čiastke oproti požadovanej, čo malo za následok prehodnotenie plánovaných výsledkov projektu a následné zníženie počtu aktivít tak, aby negatívne vplyvy na dopadové efekty projektu boli čo najmenšie.

Z tohto dôvodu, sa žiadateľ rozhodol poskytnutú dotáciu použiť na vybudovanie školskej náučnej záhrady iba na jednej z cieľových škôl - na ZŠ Májové námestie 1 v Prešove, kde už krúžok mladých pestovateľov, v skromnejších podmienkach, už pod patronátom príjemcu existuje a kde sa realizáciou školskej záhrady podporí praktická stránka rozvoja znalostí a zručností detí.

Výsledkom projektu je vybudovaná „Školská náučná záhrada na ZŠ Májové námestie 1 v Prešove“, členená na liečivú, ovocnú a okrasnú časť, ktorá slúži pre potreby krúžku mladých pestovateľov a k výchove žiakov cieľovej školy aj v období po ukončení projektu.